ชาวสนามชัย รวมใจภักดิ์
รักสิ่งแวดล้อม
  โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
   
มาตรการเดินทางเข้าประเทศ   การนำส่วนของกัญชา กัญชง    ขับรถปาดหน้ามีความผิดอย่างไร
        ...อ่านเพิ่มเติม...

 


รูปภาพ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ตำบลสนามชัย

      เพื่อส่งเสริมคุณภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์        
รูปภาพ โครงการแข่งขันกีฬาสีหนูน้อยเกมส์

เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนามชัย (กีฬาเปตอง)

    โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนามชัยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ในเขตตำบลสนามชัยตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ             


เมนูผู้ดูแลเว็บไซต์  '
   นโยบายไม่รับของขวัญ  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี  ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  
     
       
 
    คู่มือการดำเนินงาน ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ คู่มือประชาชน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น พรบ.อำนวยความสะดวก
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
    ศูนย์ยุติธรรมตำบลสนามชัย ระบบเบี้ยยังชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
    ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec) แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
    ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง ผู้บริหรและสมาชิก อปท. จดหมายข่าว
    องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
    การประเมินประสิทธิภาพ ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประชาสัมพันธ์
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระบบ NACC ITA  
    ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ระบบค่ารักษาพยาบาล  
    ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวา  
       

 

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535363