การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 ถึง 10.30 นาฬิกา นายวศิน เจริญสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และ การทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส

alt

alt

ในการนี้ นายวศิน เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ลดความเสี่ยง การทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับ การบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสต่อไป

(ปรากฏตามรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565)

เมนูผู้ดูแลเว็บไซต์ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535363

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล