โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนามชัย (กีฬาเปตอง)

 

 

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนามชัยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

ในเขตตำบลสนามชัยตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ