สภาพทั่วไป อบต.สนามชัย

alt

องค์การบริหาร ส่วนตำบลสนามชัย เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล มีชื่อว่า สภาตำบลสนามชัย

ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวมหาดไทย 

เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539


         องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลสนามชัย ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ดังปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9ง หน้าที่ 5 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ดังปรากฏชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ในหน้าที่ 180 นั้น   ซึ่งจากวันนั้นจวบถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา 13 ปีที่หน่วยงานยังไม่มีคำขวัญเป็นของตนเอง ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัด จึงเห็นควรที่จะจัดกิจรรมประกวดคำขวัญ ในโครงการกลยุทธประชาสัมพันธ์ขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก และอัตลักษณ์เป็นของตำบลสนามชัยสืบต่อไป

         กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวน 83 คำขวัญ ซึ่งบางรายจัดส่งประกวดมากกว่าหนึ่งคำขวัญ เพราะในการประกาศเปิดกว้างไม่จำกัดจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กและเยาวชน 19 คน ประชาชนทั่วไป 13 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน (เป็นคนในตำบลและต่างตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรีรวม 27 ราย อ่างทอง 2 ราย กรุงเทพ 2 ราย พิษณุโลก 1 ราย)

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

          - ส่งทางไปรณียบัตร รวม 3 ราย

          - ส่งผ่านช่องทาง Web site 1 ราย

          - ส่งผ่านจดหมาย 3 ราย

          - ส่งด้วยตนเอง 25 ราย (ผ่านทางโรงเรียนในเขตตำบลสนามชัย)

          - ในส่วนของกระบวนการตัดสินมีรายละเอียดดังรายการประชุมที่แนบท้าย (เอกสาร 1) และได้ผู้ชนะจำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้คือ

          - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ณิชากร ธนเดโชพล (นักศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง) คำขวัญคือ “แหล่งโบราณสถาน สุสานทหารนิรนาม สง่างานศูนย์ราชการ บริหารจัดการที่ดี ศรีตำบลสนามชัย”

          - รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.อภิรักษ์ อ่วมคำ (นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนโพ) คำขวัญคือ “พระสัมฤทธิ์ 1,000 ปี เจดีย์วัดสนามชัย ยิ่งใหญ่ศูนย์ราชการ การบริหารก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ”

          และนายพงศกร จันท์พิพัฒน์พงศ์ (นักเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก) คำขวัญคือ “ชุมชนเข็มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาสนามชัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

          จวบจนปัจจุบัน คำขวัญข้างต้น ถูกนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ขององค์กร จนเป็นอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ขององค์กร หากนานไป และไม่มีการระบุแหล่งที่มา เกรงว่าจะถูกหลงลืมไปและอาจกลายเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบ เพราะคนเก่าๆ ที่ทราบประวัติความเป็นมา เกษียณอายุราชการไปและไม่มีการบันทึกเก็บเป็นหลักฐานไว้เพื่อเตือนความทรงจำให้กับเยาวชน/ประชาชนคนรุ่นหลัง

 

เมนูผู้ดูแลเว็บไซต์  '
   นโยบายไม่รับของขวัญ  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี  ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  
     
     
 
    คู่มือการดำเนินงาน ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ คู่มือประชาชน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น พรบ.อำนวยความสะดวก
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
    ศูนย์ยุติธรรมตำบลสนามชัย ระบบเบี้ยยังชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
    ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec) แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
    ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง ผู้บริหรและสมาชิก อปท. จดหมายข่าว
    องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
    การประเมินประสิทธิภาพ ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประชาสัมพันธ์
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระบบ NACC ITA  
    ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ระบบค่ารักษาพยาบาล  
    ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวา  
       

 

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535363

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล