โครงการแข่งขันกีฬาสีหนูน้อยเกมส์

เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นไปตามวัยและมีคุณภาพรวมทั้งเพิ่มทักษะปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง