โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ตำบลสนามชัย

      เพื่อส่งเสริมคุณภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์